AK BORIS

O nás

Vďaka dokonalej znalosti slovenského právneho prostredia a kvalifikovanosti je Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s.r.o., plne spôsobilá vyhovieť najnáročnejším požiadavkám klientov.

Úspech a spokojnosť klientov sú dominantnými princípmi našej práce a všetkých našich profesionálnych aktivít. Právne služby poskytujeme domácim a zahraničným obchodným spoločnostiam, ako aj jednotlivým fyzickým osobám, na celom území Slovenskej republiky.

Tím Advokátskej kancelárie JUDr. Marcel BORIS, s.r.o., je odborne zameraný na oblasť sporovej aj nesporovej agendy – a to predovšetkým na zastupovanie v konaní pred súdmi, v exekučnom konaní, rozhodcovskom konaní a v konaní pred orgánmi verejnej správy, vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv, zmluvný audit, odbornú právno-analytickú činnosť, poskytovanie právnych konzultácií a účasť na obchodných rokovaniach klienta.

AK BORIS

Portfólio služieb

Právne služby poskytujeme klientom v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom jazyku.

obchodné právo

 • právo obchodných spoločností
 • zmluvné vzťahy
 • vymáhanie pohľadávok
 • náhrada škody v obchodných vzťahoch
 • ochrana obchodného mena a dobrej povesti
 • nekalá súťaž
 • obchodné vzťahy s medzinárodným prvkom
 • hospodárska súťaž

konkurzné právo

 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu
 • spisovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní
 • zastupovanie v incidenčných sporoch
 • poradenstvo pri správe konkurzných podstát

pracovné právo

 • interné pracovné poriadky klientov
 • zodpovednostné pracovno-právne vzťahy

občianske právo

 • ochrana osobnosti
 • právne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
 • náhrada majetkovej škody
 • dedičské právo
 • iné zodpovednostné právne vzťahy

právo duševného a priemyselného vlastníctva

 • autorské práva
 • ochranné známky
 • know - how
 • patenty a vynálezy
 • priemyselné vzory

správne právo

 • zastupovanie v celom komplexe správnych konaní
 • zastupovanie v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy
 • zastupovanie v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu orgánov verejnej správy

právo cenných papierov

 • zabezpečenie plnenia z cenných papierov
 • zastupovanie v sporoch súvisiacich s cennými papiermi
 • služby vo vzťahu ku centrálnemu depozitárovi cenných papierov
 • akcie
 • dlhopisy
 • zmenky
 • šeky

ústavné právo

 • ochrana základných ľudských práv a slobôd podľa Ústavy SR
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd podľa Európskeho dohovoru
 • zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
AK BORIS

Cenník služieb

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška").

Podľa §1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

AK BORIS

Náš tím

JUDr. Marcel Boris

advokát
+421 911 174 845
akboris@akboris.sk

JUDr. Paulina Demianová

advokátka
+421 905 174 845
akboris@akboris.sk

JUDr. Michaela Hagarová

advokátska koncipientka
+421 911 174 840
akboris@akboris.sk

AK BORIS

Stručná história kancelárie

2003

JUDr. Marcel Boris ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

2003 – 2006

prax advokátskeho koncipienta

2007

úspešné absolvovanie advokátskych skúšok a zapísanie do zoznamu advokátov

2007 – súčasnosť

nepretržité vykonávanie advokátskej praxe a poskytovanie širokej škály právnych služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni

súčasnosť
AK BORIS

Galéria

TOP